Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
De Algemene Voorwaarden van RubbertegelDirect.nlHet is van belang dat beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten op het moment dat u als klant een bestelling doet in onze webshop.

Daarom hebben wij hele duidelijke Algemene Voorwaarden die hierin voorzien. 

Mocht u naar aanleiding van onderstaande voorwaarden nog vragen hebben schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Klantenservice: 050-4090773

Download algemene voorwaarden

1.  DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

"REZU"
Gevestigd aan de Molenkamp 17, te De Groeve, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 01131717. Handelend onder de naam RubbertegelDirect.nl.

"Klant"
Iedere bezoeker van één van de webshops van REZU, dan wel ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met REZU in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

"Product"
Het/de product(en) die door REZU in één van de webshops wordt/worden aangeboden.

"Aanbieding"
Het/de producten die door REZU in de webshops wordt/worden aangeboden welke om wat voor reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs.

"Webshop"
Een door de verkoper geregistreerd systeem voor de verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zgn. "Koop op Afstand".

"Offerte"
Verkoopofferte van product(en) door REZU geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag.

"Overeenkomst"
Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand tussen REZU en Koper, die tot stand is gekomen via de webshop.

"Werkdagen"
Alle dagen met uitzondering van zater- en zondagen en erkende feestdagen.

"Dagen"
Kalenderdagen.

"Voorwaarden"
Deze Algemene Voorwaarden.

2.  IDENTITEIT VAN REZU

REZU
Handelend onder de naam RubbertegelDirect.nl

Adres
Molenkamp 17
9473 TP De Groeve

Contact
T: 050-4090773 (op werkdagen van 08.30 - 17.30 uur)
E: info@rubbertegel-direct.nl

KvK nummer: 01131717 (Kamer van Koophandel Noord Nederland)
BTW nummer: NL1946.11.905.B01

3.  ALGEMEEN
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REZU en de Klant waarop REZU deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met REZU, voor uitvoering waarvan door REZU derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.  AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.
 2. Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod. REZU is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 3. Alle offertes van REZU hebben een geldigheidsduur van 3 weken na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meet beschikbaar is.
 4. Een aanbod voor een Klant als genoemd in artikel 4.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  1. De Klant heeft  precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen.
  2. De Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geeigende invulscherm van de webshop en de desbetreffende data aan REZU via de elektronische weg is verzonden en door REZU is ontvangen.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 6. Klant en REZU komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van REZU zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
 7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail of via de webshop van REZU versterkt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. REZU is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
 8. De Klant is de prijs verschuldigd die REZU in haar orderbevestiging aan haar meededeelt. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door REZU worden gecorrigeerd.
 9. Alle aanbiedingen in de webshop van REZU zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. REZU behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
 10. REZU kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 11. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is REZU daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij REZU anders aangeeft.
 12. Bezorgkosten voor bestellingen worden in de webshop duidelijk aangegeven en zijn altijd incl. BTW.
5.  LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING, WIJZIGING OVEREENKOMST EN PRIJSVERHOGING
 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk uitgeleverd. Levertijden staan duidelijk vermeld in de webshop. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 2. Indien de Klant een product heeft besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal REZU de Klant hiervan op de hoogte stellen en aangeven wanneer deze weer beschikbaar is (mits mogelijk). REZU streeft erna om vertraging binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan te klant te melden.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres en pas nadat de betaling heeft plaatsgevonden (niet voor zakelijke klanten die op rekening kopen).
 4. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het opgeven van een afleverplaats die voor REZU of ingschakelde derden goed bereikbaar is voor levering in relatie tot de bestelde producten. De uiteindelijke afleverplaats ie te allen tijde ter beoordeling voorbehouden aan REZU of ingeschakelde derden  (transporteur/chauffeur) en ingegeven door de mogelijkheden in termen van ruimte en techniek. De wijze van uitvoering/transport staat duidelijk omschreven in de webshop en geldt als richtlijn voor de opgave door de Klant van een bereikbare afleverplaats. Mocht de aangegeven plaats ter plekke niet bereikbaar zijn, ter beoordeling van REZU dan wel ingeschakelde derde, dan vindt aflevering plaats op eerstvolgende bereikbare plaats.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, dan gaat het risico, waar het de producten betreft over op de klant.
 6. REZU heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Eventueel hieruit voortvloeinde aanvullende kosten zijn voor rekening van de Klant.
6.  OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
 1. REZU is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. ​De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst REZU ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van REZU kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 2. ​Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van REZU op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien REZU de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien REZU tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of scahdeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien een klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert of op ongegronde redenen weigert bij aflevering, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- en afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
 5. Een ongegronde reden voor weigering van een aflevering door Klant is een voor hem onacceptabele afleverplaats. Klant is te allen tijde verantwoordelijk om een afleverplaats op te geven die voor REZU of ingschakelde derden voor levering bereikbaar is in relatie tot de bestelde producten. De uiteindelijke afleverplaats is te allen tijde ter beoordeling voorbehouden aan REZU of derden (transporteur/chauffeur) en ingegeven door de mogelijkheden in termen van ruimte en techniek. De wijze van uitvoering/transport staat duidelijk vermeld in de webshop en geldt als richtlijn voor de opgave van een bereikbare afleverplaats door de Klant.
7.  OVERMACHT
 1. REZU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder de overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, nasst hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien. waarop REZU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor REZU niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf REZU of van derden inbegrepen. REZU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat REZU  zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. REZU kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8 . BETALING
 1. Bestellingen kunnen op de volgende wijze worden betaald:
  1. iDEAL
  2. Vooraf overmaken
  3. Op rekening Zakelijk (bedrijven, verenigingen, scholen en overige zakelijke instellingen)
 2. Levering van de producten vindt plaats nadat de betaling heeft plaatsgevonden (uitgezonderd "Op rekening Zakelijk)
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door REZU in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van REZU totdat de Klant alle verplichtingen uit de met REZU gesloten overeenkomst deugdelijk zijn nagekomen.
 2. Door REZU geleverde zaken, die ingevolge lid 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om REZU daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval REZU zijn in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan REZU en de door REZU aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van REZU zich bevinden en die zaken terug te nemen.
10. GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAME
 1. De door REZU te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidssdatum, onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de Klant en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van REZU, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht wijzigingen aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar REZU geen invloed op kan uitoefenen.
 3. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij hoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk (e-mail) aan REZU te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat REZU in staat is adequaat te reageren. De Klant dient REZU in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien de Klant meer producten heeft geaccepteerd dan besteld dan houdt REZU zich het recht voor deze aanvullend in rekening te brengen en heeft de Klant hiertoe een betalingsverplichting.
 5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde producten.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht tot op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal REZU het gebrekkige product binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van REZU, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak te retourneren en de eigendom daarover aan REZU te verschaffen, tenzij REZU anders aangeeft.
11. AFKOELPERIODE, HERROEPING OF RUILING
 1. Nadat de Klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met REZU te ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. De Klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van het herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
 3. Indien de Klant de overeenkomst ingevolge artikel 11.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk (via e-mail) aan REZU te melden. De Klant dient het product, na overleg met REZU, te sturen naar een door REZU vastgesteld retouradres. De Klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 4. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de overeenkomst met REZU ingevolge artikel 11.1 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal REZU deze betalingen binnen 2 (twee) werkdagen nadat REZU het door de Klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.
 5. REZU behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door schuld van de Klant is beschadigd.
 6. Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van REZU schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant is te wijten of anderzins voor risico van de Klant komt, zal REZU de Klant hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. REZU heeft het recht om waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Klant te betalen bedrag in te houden.
 7. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door REZU alleen worden uitgesloten indien REZU dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door REZU tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.
  2. Die duidelijk van persoonlijke aard zijn.
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  4. Die snel kunnen bederven of verouderen.
  5. Waarvan de prijs gebonden is aanschommelingen op de financiële markt waarop REZU geen invloed heeft.
12. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Indien REZU aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. REZU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat REZU is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien REZU aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van REZU beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakeliijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van REZU is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar is voorkomend geval.
 5. REZU is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. REZU is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, herbewerking, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.
 7. De in het artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van REZU of zijn leidinggevende ondergeschikten.
13. PERSOONSGEGEVENS
 1. REZU zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid.
 2. REZU neemt hierbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
14. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen op deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

15. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadien deze op een daartoe geeigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat de toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


REZU

Zuidlaren,  1 juli 2010VERSIE: 20150225 
 
 

 
 
 
RubbertegelDirect.nl
Molenkamp 17
9473 TP De Groeve
 
T : 050-4090773
E : info@rubbertegel-direct.nl
I : www.rubbertegel-direct.nl
     
Werkdagen: 08.30 - 17.30 uur
 
Afhalen
De Groeve: 
Hoek van Holland:

op afspraak            
op afspraak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
 
 
WebwinkelKeur van RubbertegelDirect.nl

WebwinkelKeur voor veilig online winkelen